โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี บุญ-หลง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวงเดือน ธนานาถ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.พวงทอง จิระสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพนอ ปริกสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ นิลพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :