โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 กิจกรรม English Camp

กิจกรรม English Camp

  วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.2562    ระดับชั้น ป.4-6

  วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 2562  ระดับชั้น ป.1-3

ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 ส.ค. 62 ฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ป.6

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21 ส.ค. 62 เคลือบฟลูออไรด์
เฉพาะนักเรียนที่ตอบรับ
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (ในชั่วโมงเรียน)
ฝ่ายวิชาการ
16 ส.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)


ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสมิทธิพงษ์/ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสุภาพใส่เสื้อสีฟ้า ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ส.ค. 62 ถึง 07 ส.ค. 62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายนอกรอบสี่)
คณะผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
05 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1 ,ป.2 และ ป.6
ตรวจเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1 ,ป.2 และ ป.6
02 ส.ค. 62 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2
เฉพาะนักเรียนที่รับบริการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ